Παρουσίαση νέας κάτοψης με τα περίπτερα (παράγκες) του Παζαριού