ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΤΗΝ ΕΜΠΟΡΟΠΑΝΗΓΥΡΗ ΛΑΡΙΣΑΣ 2017

Ο Δήμος Λαρισαίων, στα πλαίσια διοργάνωσης της ετήσιας εμποροπανήγυρης 2017, καλεί τους ενδιαφερόμενους να υποβάλλουν αίτηση – υπεύθυνη δήλωση συμμετοχής, με τα απαραίτητα δικαιολογητικά, όπως αυτά περιγράφονται παρακάτω, από 10.07.2017 έως 30.07.2017 και ώρες 08:00 με 14:00, στο Τμήμα Εσόδων που βρίσκεται στον 1ο όροφο του Δημαρχιακού Μεγάρου (Ίωνος Δραγούμη 1, 2413500263), ή στα emails: pazarilarissa@larissa-dimos.gr και esoda@larissa-dimos.gr (σε ηλεκτρονική μορφή) ή στο ΦΑΞ του Δήμου (2410 250372).

Οι ενδιαφερόμενοι προκειμένου να κατοχυρώσουν τη συμμετοχή τους στην εμποροπανήγυρη, θα πρέπει να προκαταβάλουν έως τις 15/08/2017 το 50% του αναλογούντος τέλους χρήσης.

Σημειωτέον, ότι η πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος, η αίτηση – υπεύθυνη δήλωση, με τα απαραίτητα δικαιολογητικά και ο χάρτης του χώρου της  εμποροπανήγυρης θα αναρτηθούν στον ενημερωτικό ιστότοπο του Δήμου Λαρισαίων (www.larissa-dimos.gr), στην ιστοσελίδα www.pazarilarissa.gr. και στο Δημαρχιακό Κατάστημα.

 

ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ

Οι άδειες συμμετοχής στην Εμποροπανήγυρη χορηγούνται σε φυσικά ή νομικά πρόσωπα τα οποία είναι :

  1. έμποροι,
  2. επαγγελματίες έμποροι, που νόμιμα δραστηριοποιούνται αποκλειστικά σε υπαίθριες αγορές (υπαίθριοι πωλητές),
  3. κάτοχοι άδειας συμμετοχής σε κυριακάτικες αγορές,
  4. κάτοχοι άδειας άσκησης υπαιθρίου (στάσιμου ή πλανόδιου) εμπορίου
  5. κάτοχοι άδειας παραγωγού πωλητή λαϊκών αγορών,
  6. κάτοχοι άδειας λειτουργίας καταστήματος υγειονομικού ενδιαφέροντος (π.χ. κυλικείων, αναψυκτηρίων, κλπ.) και τέλος
  7. κάτοχοι οποιασδήποτε άδειας βάση της οποίας δικαιούνται να δραστηριοποιούνται σε εμποροπανηγύρεις.

Οι άδειες συμμετοχής χορηγούνται και σε επαγγελματίες πωλητές βιομηχανικών ειδών των λαϊκών αγορών σε ποσοστό μέχρι 20% επί του συνολικού αριθμού των προς χορήγηση αδειών της κάθε δραστηριότητας.

Σε περίπτωση όμως που υπάρχουν κενές θέσεις και οι ενδιαφερόμενοι είναι μόνο κάτοχοι άδειας επαγγελματία πωλητή βιομηχανικών ειδών των λαϊκών αγορών, τότε θα χορηγούνται οι άδειες συμμετοχής σε αυτούς έστω και αν υπερβαίνουν το ποσοστό του 20% προκειμένου η Εμποροπανήγυρη να έχει πληρότητα και να στεφθεί με μεγαλύτερη επιτυχία.

Η άδεια συμμετοχής στην Εμποροπανήγυρη δεν θα εκδίδεται εάν δεν εξοφληθούν από τους συμμετέχοντες τα τέλη χρήσης συμπεριλαμβανομένων και των εξόδων κατασκευής των περιπτέρων.

Δεν επιτρέπεται η μεταβίβαση, η εισφορά, η εκμίσθωση και η παραχώρηση κατά χρήση, των αδειών συμμετοχής στην Εμποροπανήγυρη, από τους δικαιούχους σε οποιονδήποτε τρίτο.

 

ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ

  1. απόδειξη ταμειακής μηχανής,
  2. βεβαίωση έναρξης επιτηδεύματος από την αρμόδια Δ.Ο.Υ ή σχετική άδεια άσκησης επαγγέλματος,
  3. δημοτική ενημερότητα από τον Δήμο Λαρισαίων (άρθρο 285 Δ.Κ.Κ.).

 

Επισημαίνεται, ότι η συμμετοχή στην εμποροπανήγυρη Λάρισας συνεπάγεται  ανεπιφύλακτα την αποδοχή όλων των όρων, από τους ενδιαφερόμενους, της υπ’ αριθμ. 327/2015 Απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Λαρισαίων, περί έγκρισης Κανονισμού διοργάνωσης και λειτουργίας της εμποροπανήγυρης, όπως αυτοί τροποποιήθηκαν και ισχύουν.

Ο ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ

ΝΤΑΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ