Πρόσκληση ενδιαφέροντος για τον ηλεκτροφωτισμό της Εμποροπανήγυρης

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ

Ο Δήμαρχος Λαρισαίων έχοντας υπόψη:

1. Τις διατάξεις του άρθρου 72 του Ν.3852/10.
2. Την υπ’ αριθμ. 327/16-07-2015 Α. .Σ με την οποία εγκρίθηκε «Κανονισμός διοργάνωσης και λειτουργίας της εμποροπανήγυρης Λάρισας, βάσει των διατάξεων του Ν. 4264/2014 και σύμφωνα με την υπ’ αρ. 38/2015 απόφαση Επιτροπής Ποιότητας Ζωής», όπως αυτή τροποποιήθηκε και ισχύει καθώς και την υπ’ αριθμ. 303/2013 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου περί Υπαγωγής στο ΦΠΑ της εμποροπανήγυρης Λάρισας.

3. Την υπ’ αριθ. 414/2017 Α.Ο.Ε.

ΔΙΑΚΗΡΥΤΤΕΙ ΟΤΙ:

Εκτίθεται σε φανερή μειοδοτική δημοπρασία η ηλεκτροδότηση και ο ηλεκτροφωτισμός των περιπτέρων της ετήσιας εμποροπανήγυρης Λάρισας, έτους 2017.
Η δημοπρασία θα γίνει στις 23-08-2017 ημέρα Τετάρτη και ώρα 11.00 π.μ. στο Δημαρχείο της Λάρισας (3ος όροφος) με προφορικές προσφορές ενώπιον της επταμελούς

(7) Οργανωτικής Επιτροπής Εμποροπανήγυρης 2017, υπό την προεδρία του Αντιδημάρχου κ. Αδαμόπουλου Αθανάσιου.

Σε περίπτωση που η δημοπρασία δε φέρει αποτέλεσμα θα επαναληφθεί στις 30-08-2017 ημέρα Τετάρτη και ώρα 11.00 π.μ., στον ίδιο χώρο.

Ο ανάδοχος υποχρεούται να διαθέτει τον κατάλληλο εξοπλισμό, το εξειδικευμένο προσωπικό και δικαιούται να χρεώνει με τριάντα έξι (36 €) ευρώ, επιπλέον ΦΠΑ 24%, δηλαδή 44,64 € για κάθε πρίζα και τριάντα (30 €) ευρώ επιπλέον ΦΠΑ 24%, δηλαδή 37,20 € για κάθε λαμπτήρα. Στην περίπτωση σειράς 5 λαμπτήρων (γιρλάντα) θα χρεώνει εξήντα δύο (62,00 €) ευρώ επιπλέον ΦΠΑ 24%, δηλαδή 76,88 €.

Αν ο εκμεταλλευτής του περιπτέρου απαιτήσει επιπλέον παροχές και πρίζες για να εγκαταστήσει ενεργοβόρες συσκευές όπως είναι φούρνοι, ψυγεία, προβολείς κλπ τότε η χρέωση της κάθε πρίζας θα είναι διπλάσια της παραπάνω τιμής. Στην εξαιρετική περίπτωση που ο εκμεταλλευτής του περιπτέρου απαιτήσει εξαιρετικά μεγάλες παροχές τότε θα πρέπει να γίνεται ειδική διαπραγμάτευση για την τιμή, για την οποία πρέπει να ενημερωθεί η επταμελής (7) Οργανωτική Επιτροπή της Εμποροπανήγυρης 2017.

Η εγγυητική επιστολή συμμετοχής στη δημοπρασία ανέρχεται στο ποσό των
πεντακοσίων ευρώ (500,00 €), η οποία μετά την διενέργεια του διαγωνισμού θα
αντικατασταθεί με άλλη ποσού ίσου με πέντε χιλιάδων ευρώ (5.000,00 €) ως εγγύηση
καλής εκτέλεσης των εργασιών.
Περισσότερες πληροφορίες δίνονται από την επιτροπή των δημοτικών
υπαλλήλων για την διοργάνωση και λειτουργία της εμποροπανήγυρης του Δήμου κατά
τις εργάσιμες μέρες και ώρες (τηλ. επικοινωνίας 2413500263).
Τα έξοδα της δημοσίευσης βαρύνουν τον ανάδοχο.

Ο ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΝΤΑΗΣ

Κατεβάστε εδώ ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΗΛΕΚΤΡΟΦΩΤΙΣΜΟΥ 7ΞΚΖΩΛΞ-6ΝΞ