Πρόσκληση ενδιαφέροντος για λειτουργία ΛΟΥΝΑ ΠΑΡΚ

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ

Ο Δήμαρχος Λαρισαίων έχοντας υπόψη:

  • Τις διατάξεις των άρθρων 72 του Ν. 3852/10, 192 του Ν. 3463/06, 6 του Π. .12/2005 και του Π. . 270/81
  • Την υπ’ αριθμ. 327/16-07-2015 Α. .Σ με την οποία εγκρίθηκε «Κανονισμός διοργάνωσης και λειτουργίας της εμποροπανήγυρης Λάρισας, βάσει των διατάξεων του Ν. 4264/2014 και σύμφωνα με την υπ’ αρ. 38/2015 απόφαση Επιτροπής Ποιότητας Ζωής», όπως αυτή τροποποιήθηκε και ισχύει καθώς και την υπ’ αριθμ. 303/2013 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου περί Υπαγωγής στο ΦΠΑ της εμποροπανήγυρης Λάρισας.
  • Την υπ’ αριθ. 401/2017 Α.Ο.Ε.

ΔΙΑΚΗΡΥΤΤΕΙ ΟΤΙ:

Εκτίθεται σε φανερή και προφορική πλειοδοτική δημοπρασία η εκμίσθωση του χώρου εγκατάστασης και λειτουργίας ΛΟΥΝΑ ΠΑΡΚ στη Νεάπολη, όπου πραγματοποιείται η ετήσια εμποροπανήγυρη της Λάρισας έτους 2017, ως ειδικότερα αυτός εμφανίζεται στο χάρτη.

Η δημοπρασία θα γίνει στις 23-08-2017, ημέρα Τετάρτη και ώρα 12.00 μ. στο Δημαρχείο της Λάρισας (3ος όροφος) ενώπιον της Επιτροπής εμποροπανήγυρης υπό την προεδρία του Αντιδημάρχου κ. Αδαμόπουλου Αθανάσιου.

Σε περίπτωση που η δημοπρασία δε φέρει αποτέλεσμα θα επαναληφθεί στις 30-08-2017, ημέρα Τετάρτη και ώρα 12.00 μ. στον ίδιο χώρο.

Αν και η δεύτερη δημοπρασία δεν φέρει αποτέλεσμα, η εκμίσθωση μπορεί να γίνει με απευθείας συμφωνία, της οποίας τους όρους καθορίζει το δημοτικό συμβούλιο, σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 1 του αρθρ. 192 του Ν.3463/06 κατά τμήματα και όχι για όλη την έκταση του χώρου.

Πρώτη προσφορά ορίζεται το ποσό των ενενήντα χιλιάδων (90.000,00 €) ευρώ, επιπλέον ΦΠΑ 24%, δηλαδή εκατόν έντεκα χιλιάδων εξακοσίων (111.600,00 €) ευρώ, για την εκμίσθωση του χώρου έκτασης 15.000 τ.μ. κατά προσέγγιση.

Η εγγύηση συμμετοχής ορίζεται σε ποσοστό ίσο προς το ένα δέκατο (1/10) του οριζομένου στη διακήρυξη ελαχίστου ορίου πρώτης προσφοράς, ήτοι εννιά χιλιάδες (9.000 €) ευρώ,, που θα αντικατασταθεί μετά την κατακύρωση του αποτελέσματος της
δημοπρασίας με άλλη ποσού ίσου με το ανωτέρω ποσοστό επί του μισθώματος που
επιτεύχθηκε.
Το ½ του κατακυρωθέντος μισθώματος θα καταβληθεί με επιταγή στο Ταμείο του Δήμου ή θα κατατεθεί στο λογαριασμό 5606-010905-315 της Τράπεζας Πειραιώς κατάστημα Λάρισας (IBAN:GR81 0172 6060 0056 0601 0905 315), άμεσα κατά την ημέρα της διεξαγωγής της δημοπρασίας, το δε υπόλοιπο ½ μία μέρα τουλάχιστον πριν την έναρξη της εμποροπανήγυρης.

Η εκμίσθωση θα διαρκέσει από 21-09-2017 έως 02-10-2017, έτσι ώστε να υπάρχει χρόνος για την εγκατάσταση και απεγκατάσταση του εξοπλισμού του με απαραίτητη προϋπόθεση την έκδοση από το Δήμο, άδειας προσωρινής εγκατάστασης και λειτουργίας του Λούνα Παρκ, σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία.

Περισσότερες πληροφορίες δίνονται από την επιτροπή των δημοτικών υπαλλήλων για την διοργάνωση και λειτουργία της εμποροπανήγυρης του Δήμου κατά τις εργάσιμες μέρες και ώρες (τηλ. επικοινωνίας 2413500263).
Τα έξοδα της δημοσίευσης θα βαρύνουν τον τελευταίο πλειοδότη.
Ο ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ
ΝΤΑΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ

Κατεβάστε εδώ ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΛΟΥΝΑ ΠΑΡΚ 7ΚΝ6ΩΛΞ-ΛΒΗ