Δημοπρασία για χαλβαδοπωλεία, ταβέρνες – ψησταριές

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ

Ο Δήμαρχος Λαρισαίων έχοντας υπόψη:

  • Τις διατάξεις των άρθρων 72 του Ν. 3852/10, 192 του Ν. 3463/06 και του Π. . 270/81
  • Την υπ’ αριθμ. 327/16-07-2015 Α. .Σ με την οποία εγκρίθηκε «Κανονισμός διοργάνωσης και λειτουργίας της εμποροπανήγυρης Λάρισας, βάσει των διατάξεων του Ν. 4264/2014 και σύμφωνα με την υπ’ αρ. 38/2015 απόφαση Επιτροπής Ποιότητας Ζωής», όπως αυτή τροποποιήθηκε και ισχύει καθώς και την υπ’ αριθμ. 303/2013 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου περί Υπαγωγής στο ΦΠΑ της εμποροπανήγυρης Λάρισας.
  • Την υπ’ αριθμ. 402/2017 Α.Ο.Ε.

ΔΙΑΚΗΡΥΤΤΕΙ ΟΤΙ:

Εκτίθεται σε φανερή πλειοδοτική δημοπρασία η εκμίσθωση του χώρου για

χαλβαδοπωλεία, ταβέρνες – ψησταριές στη σκεπαστή αγορά της Νεάπολης, όπου πραγματοποιείται η ετήσια εμποροπανήγυρη Λάρισας που αρχίζει στις 24-09-2017.

Η δημοπρασία θα γίνει στις 22-08-2017 ημέρα Τρίτη και ώρα 10.00 π.μ. στο Δημαρχείο Λάρισας (3ος όροφος) με προφορικές προσφορές ενώπιον της επταμελούς (7) Οργανωτικής Επιτροπής Εμποροπανήγυρης 2017 υπό την Προεδρία του Αντιδημάρχου κ. Αδαμόπουλου Αθανάσιου.

Σε περίπτωση που η δημοπρασία δε φέρει αποτέλεσμα θα επαναληφθεί στις 29-08-2017 ημέρα Τρίτη και ώρα 10.00 π.μ. στον ίδιο χώρο.

Πρώτες προσφορές για τα χαλβαδοπωλεία ορίζονται τα ποσά από 1.500,00 €, επιπλέον ΦΠΑ 24%, (+10 € επιβάρυνση για δημοσίευση) μέχρι 7.000,00 €, επιπλέον ΦΠΑ 24%, (+10 € επιβάρυνση για δημοσίευση) αναλόγως των θέσεων, όπως αυτές ειδικότερα εμφανίζονται στο σχέδιο της εμποροπανήγυρης, το οποίο αποτελεί αναπόσπαστο μέρος των όρων της διακήρυξης και τριακόσια πενήντα (350,00 €) ευρώ επιπλέον ΦΠΑ 24% για την κατασκευή κάθε περιπτέρου.

Για τις ταβέρνες πρώτες προσφορές ορίζονται τα ποσά από 1.276,80 €, επιπλέον ΦΠΑ 24%, (+10 € επιβάρυνση για δημοσίευση) μέχρι 2.371,20€, επιπλέον ΦΠΑ 24%, (+10 € επιβάρυνση για δημοσίευση), τιμές εκκίνησης που προέκυψαν ύστερα από την έκπτωση των τιμών των ταβερνών έτους 2014, κατά ποσοστό 20% (Α. .Σ. 426/2014)

συν ποσοστού 5% (Α. .Σ. 327/2015), αναλόγως των θέσεων και τετρακόσια πενήντα (450,00 €) ευρώ επιπλέον ΦΠΑ 24% για την κατασκευή κάθε περιπτέρου.

Το ένα δέκατο (1/10) του επιτευχθέντος ποσού θα καταβληθεί ως εγγύηση με επιταγή στο Ταμείο του Δήμου ή θα κατατεθεί στο λογαριασμό 5606-010905-315 της Τράπεζας Πειραιώς, κατάστημα Λάρισας, (IBAN:GR81 0172 6060 0056 0601 0905 315) κατά την ημέρα της διεξαγωγής της δημοπρασίας.

Αυτοί που θα λάβουν μέρος στη δημοπρασία θα πρέπει να προσκομίσουν ενώπιον της Επιτροπής δημοπρασιών για την εμποροπανήγυρη :

 

  1. Άδεια λειτουργίας καταστήματος Υ.Ε. ή εργαστηρίου παρασκευής του συγκεκριμένου προϊόντος ή οποιαδήποτε άλλη άδεια που νομιμοποιούνται να κατέχουν.
  1. Πιστοποιητικό εγγραφής στο οικείο επιμελητήριο.
  2. Βεβαίωση περί μη οφειλής στο Δήμο.
  3. Απόδειξη Ταμειακής Μηχανής.

Περισσότερες  πληροφορίες  δίνονται  από  την  επιτροπή  των  δημοτικών υπαλλήλων για την διοργάνωση και λειτουργία της εμποροπανήγυρης του Δήμου κατά τις εργάσιμες μέρες και ώρες (τηλ. επικοινωνίας 2413500263).

Ο ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΝΤΑΗΣ

Κατεβάστε εδώ ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΤΑΒΕΡΝΕΣ-ΧΑΛΒΑΔΕΣ 7ΑΔ6ΩΛΞ-ΟΜΔ